අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

ඊයේ (02) දිනයේ පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ තීරණ පිළිබද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබේ.

අදාල නිවේදනයන් පහතින්,

Cabinet Decisions on 02.05.2022 1
Cabinet Decisions on 02.05.2022 2
Cabinet Decisions on 02.05.2022 3
Cabinet Decisions on 02.05.2022 4
Cabinet Decisions on 02.05.2022 5