ඩොලරයේ අද මිල

ඩොලරය

අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 370ක් ලෙස අද (04) දිනයේ වාණිජ බැංකු කිහිපයක් වාර්තා කර තිබේ.