කොළඹ ප්‍රදේශ 3කට පොලිස් ඇදිරි නීතිය

දකුණු කොළඹ, මැද කොළඹ සහ උතුරු කොළඹ පොලිස්බල ප්‍රදේශවලට නැවත දැනුම්දෙන තුරු ඇදිරි නීතිය