මහනුවර ගෝටාගෝගමටත් ප්‍රහාරයක්

මහනුවර පිහිටි ගෝටාගෝගම අරගල භූමියටත් යම් පිරිසක් විසින් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.