අගමැති ඉල්ලා අස්වේ?

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත බාර දී ඇත.