අරලියගහ මන්දිරය අසල උණුසුම් තත්ත්වයක්

අරලියගහ මන්දිරය අසල උණුසුම් තත්ත්වයක්.

පිරිස පලවාහැරීමට පොලීසියෙන් කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්.