අරලියගහ මන්දිරයේ නොසන්සුන්තාවයෙන් පොලිස් නිලධාරියෙක් ජීවිතක්ෂයට

අරලියගහ මන්දිරයේ ඇති වූ නොසන්සුන්තාවයෙන් පොලිස් නිලධාරියෙක් මියගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.