මහජන දේපළ කොල්ල කන හෝ පුද්ගල හානි සිදුකරන සියලු තැනැත්තන්ට වෙඩි තැබීමට නියෝග

මහජන දේපළ කොල්ල කන හෝ පුද්ගල හානි සිදුකරන සියලු තැනැත්තන්ට වෙඩි තැබීම සඳහා ත්‍රිවිද හමුදාවට නියෝග කර ඇතැයි, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි