සාමාන්‍ය පෙළ විභාග කාලයේ විදුලිය සැපයීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාග කාලයේ විදුලිය සැපයීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

upa