අද විදුලි කප්පාදුව මෙහෙමයි

කලාප අනුව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේය.

G H I K L කලාප සඳහා සවස් කාලයේ පැය 2 යි විනාඩි 15 යි.

P Q R S T U V W කලාප සඳහා සවස් කාලයේ පැය 2 යි විනාඩි 15 යි.