රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට නව සභාපතිවරයෙක්

Share

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට නව සභාපතිවරයා ලෙස විශේෂඥ වෛද්‍ය දර්ශන සිරිසේන පත්වී ඇත.

පසුගිය දා පැවති 95 වන මහා සභා රැස්වීමේ දී එම පත්කිරීම සිදුකර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

Read more

Local News