අද විදුලි කප්පාදුව පැය 2 යි විනාඩි 15 ක්

කලාප අනුව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේය.

A B C D E H I J K L කලාප සඳහා සවස් කාලයේ පැය 2 යි විනාඩි 15 යි.

P Q S T U V W කලාප සඳහා සවස් කාලයේ පැය 2 යි විනාඩි 15 යි.

F G R කලාප සඳහා උදෑසන කාලයේ පැය 2 යි විනාඩි 15 යි.

Previous articleවැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක්
Next articleඉන්ධන පෝලිමක තවත් මරණයක්