ඩොලරයේ අද මිල

ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රුපියල් 356.67 ලෙසත් ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රුපියල් 367.39 ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (23) නිවේදනය කර ඇත.