අද උදෑසන 5.00 න් ඇදිරිනීතිය අවසන් වීමෙන් පසු…

අද උදෑසන 5.00 න් ඇදිරිනීතිය අවසන් වන අතර සාමන්‍ය පරිදි දුම්රිය දාවනය වන බවට දෙපාර්තුමෙන්තුව විසින් දැනුම් දේ.