වජිර අබේවර්ධන පර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධූරයේ දිවුරුම් දෙයි

පුරප්පාඩු වූ එජප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අසුන වෙනුවෙන් හිටපු මන්ත්‍රීවරයකු වූ වජිර අබේවර්ධන මහතා අද (27) දිවුරුම් දුන්නේ ය.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපතිධුරයේ දිවුරුම් දීම නිසා පුරප්පාඩු වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුරය සදහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නම් කළ වජිර අබේවර්ධන මහතා මෙසේ ධූරයේ දිවුරුම් දුන්නේ ය