බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි වාහන හිමියන්ට නිවේදනයක්

ගාලු පාර

බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි වාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගැනීමට, ලබාදුන් සහන කාලය අගෝස්තු 31 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

wahana3