සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුවක් නැහැ

මෙම සෙනසුරාදා (06) සහ ඉරිදා (07) දින දෙකේදී විදුලිය කප්පාදුවක් සැලසුම් කර නොමැති බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි.