උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පිලිබඳ නිවේදනයක්

උසස් පෙළ

අ.පො.ස( උ.පෙළ) 2021 – 2022 විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණවලට සහභාගී වීමට නොහැකි වූ අපේක්ෂකයින් සදහා නැවත ප්‍රායෝගික පරික්ෂණ පැවැත්වීම ගැන නිවේදනයක්.

eax