ජල ගාස්තු සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

ජල ගාස්තුව සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

ඒ අනුව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ පුනරාවර්තන මෙහෙයුම් පිරිවැය හා ප්‍රාග්ධන ණය සේවා වගකීම් ආවරණය කිරීමට හැකි වන පරිදි මිල සංශෝධනය කිරීමට මෙලෙස අනුමැතිය ලැබී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.