බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි වාහන හිමියන්ට දැනුම්දීමක්

බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි වාහන සඳහා වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සතියේ සෑම දිනකම සිදු කරන බව එම දෙපෙතමේන්තුව පවසයි.

waha331