අද පැයක විදුලි කප්පාදුවක්

කලාප අනුව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේය.

A B C D E F G H I J K L කලාප සඳහා රාත්‍රී කාලයේ පැය 1 යි.

P Q R S T U V W කලාප සඳහා රාත්‍රී කාලයේ පැය 1 යි.

Previous articleඅද කාලගුණය
Next articleජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපිඨ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවිම සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක්