සඳුදා සිට සතියේ දින 05 ම පාසල් පැවැත්වේ

රජයේ සහ රජයේ අනුමත සියලු පාසල් අගෝස්තු 15 වන සඳුදා දින සිට සතියේ දින 05ම සාමාන්‍ය පරිදි පාසල් පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් තීරණය කර ඇත.