ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවය ශ්‍රී ලංකාවට

2022 ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාව හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය.

ඒ සිංගප්පූරු කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින්.