විශ්‍රාම ගැනීමට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කරයි

රාජ්‍ය නිලධාරීන් අනිවාර්‍ය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස අවුරුදු 60 දක්වා අඩුකිරීමට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත.

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එම්.එම්.පී.කේ මායාදුන්නේගේ අත්සනින් යුතුව අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත.