ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ කඨින මහෝත්සවය සියත මාධ්‍ය ජලයේ ප්‍රධානත්වයෙන්

Share

හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ කඨින පුණ්‍ය මහෝත්සවය ලබන 6 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මෙවර ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ කඨින මහෝත්සවය සියත මාධ්‍ය ජලයේ ප්‍රධාතාවයෙන් පැවැත්වීම විශේෂයි.

Read more

Local News