අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය ඇරඹේ

පාර්ලිමේන්තු

නියෝජ්‍ය කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ වී තිබේ.

ඒ අනුව අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද සිට ආරම්භ වීමට නියමිතයි.