පොළොන්නරුවේ පිරිසක් උද්ඝෝෂණයක

පිරමීඩ ක්‍රමයට මුදල් රැස්කළ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස රජයට බල කරමින් මුදල් දුන් ජනතාව ඊයේ උද්ඝෝෂණයක නිරත වුනා.

ඒ පොළොන්නරුව දීප උයන ප්‍රදේශයේදී.