පාර්ලිමේන්තුවට අයවැය කාර්යාලයක්

පාර්ලිමේන්තු අයවැය කාර්යාලය පිහිටුවීමේ පනත් කෙටුම්පත සකස් කිරීමට උපදෙස්.

aya off