අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

ඊයේ පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළැඹුණු තීරණ පහත පරිදි වේ.

Cabinet Decisions on 05.12.2022 page 001
Cabinet Decisions on 05.12.2022 page 002
Cabinet Decisions on 05.12.2022 page 003
Cabinet Decisions on 05.12.2022 page 004
Cabinet Decisions on 05.12.2022 page 005