අදත් ප්‍රදේශ කිහිපයක විරෝධතා

වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන කිහිපයක් එක්ව ආරම්භ කළ ජාතික විරෝධතාවේ දෙවන දිනය අයි.

අදත් ප්‍රදේශ කිහිපයක විරෝධතා පැවැත්වෙනවා.

අයවැයෙන් ජනතාවට සහන ලැබෙන්නේ නැති බව පවසමිනුයි මෙම විරෝධතාව ක්‍රියාත්මක කර ඇත්තේ.