පයාගල මුහුදු වෙරළට ආ අමුත්තා

Share

පයාගල ඇලගහවත්ත මුහුදු වෙරළට දැවැන්ත කිඹුලෙකු පැමිණ තිබෙනවා.

ධීවර ජනතාව විසින් එම කිඹුලා වනජිවි නිලධාරීන් වෙත භාරදිම සඳහා අල්ලා ගැට ගසා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Read more

Local News