පාර්ලිමේන්තු සභා වාරය ඇරඹේ

පාර්ලිමේන්තු

කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය ආරම්භ වී තිබේ.