වැට් බදු පනත් කෙටුම්පත සම්මත වෙයි

පාර්ලිමේන්තු

එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධිත) පනත් කෙටුම්පත තෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද (09) පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වුණි.

එහිදී පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 82ක් හිමිවූ අතර විරුද්ධව ඡන්ද 41ක් හිමිවිය.

ඊට අනුව කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ අදාළ බදු පනත් කෙටුම්පත තෙවන වර කියවීම සංශෝධන සහිතව සම්මත වූ බවය.

Previous articleආනයනික කිරිපිටි මිල ඉහළට
Next articleමැන්ඩවුස් සුළි කුණාටුව යාපනයේ සිට කිලෝමීටර් 230ක් දුරින්