75වන නිදහස සැමරීමට සැබෑ ලාංකිකයින් ලෙස එක්වන – ජනපතිගෙන් ඉල්ලීමක්

75වන නිදහස් උත්සවය සැමරීමට ශක්තිමත් සහ සැබෑ ශ්‍රී ලාංකිකයින් ලෙස එක්වන ලෙසට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සියලු ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ඒ කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්.