කළු සතිය අද සිට

Share

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අද සිට දිවයින පුරා කළු විරෝධතා සතියක් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ රජයේ අසාධාරණ බදු ප්‍රතිපත්තියට විරෝධය පළ කරමින් හා ඖෂධ හිඟයට විසදුම් ඉල්ලමින්.

ඒ අනුව මහජන පෙත්සමක් අත්සන් කිරීම ද අද සිදු කෙරුණා.

Read more

Local News