අද පැය 2 ක විදුලි කප්පාදුවක්

අද (24) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

​ඒ අනුව සියලු කලාප සඳහා විදුලි කප්පාදුව සවස් කාලයේ පැය 2 ක්.

Previous articleඅද මි.මී. 75ට වැඩි තරමක තද වැසි
Next articleදේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් අද මැතිවරණ කොමිසමට