විදුලි කප්පාදුව නැවත වෙනස් වෙයි

හෙට (25) සහ අනිද්දා (26) දිනවල විදුලි කප්පාදුව නැවත පැය 2 යි විනාඩි 20 ක් දක්වා වැඩිකර ඇති බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

අද (24) දිනයේ විදුලි කප්පාදුව පැය 2 කට සීමා කර තිබුණා.