පුරප්පාඩු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයට ෆවුසිගේ නම ගැසට් කරයි

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා A.H.M ෆවුසි පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.