වසන්ත නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා නිහඬ විරෝධතාවයක්

බන්ධනාගාර ගත කර සිටින වසන්ත මුදලිගේ අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරුණා.

මේ අතර වසන්ත මුදලිගේ වහා නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලමින් අදත් නිහඬ විරෝධතාවයක් පැවැත්වුණා.