එලෝන් මස්ක් සිය ට්විටර් ගිණුම පුද්ගලික කරයි

ට්විටර් ආයතනයේ හිමිකරු වන එලෝන් මස්ක් සිය ට්විටර් ගිණුම පුද්ගලික කර තිබෙනවා.

ඔහු මෙලෙස ගිණුම පුද්ගලික කර ඇත්තේ දින 2ක කාලයක් සඳහායි.

ඒ අනුව අනුගාමිකයින් මිලියන 127ක් සිටින එලෝන් මස්ගේ ගිණුමේ ඔහු පළ කරන පොදු ට්විට් වලට වඩා පෞද්ගලික ට්විට් සම්බන්ධයෙන් පරිශීලකයින් සැලකිලිමත් වනවාද යන්න පරික්ෂා කිරීම සදහා ගිණුම පෞද්ගලික කළ බව ඔහු පවසා තිබෙනවා.