මහවැලි අධිකාරියෙන් දැනුම්දීමක්

Share

ජල විදුලි උත්පාදනය සඳහා නිකුත් කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ජලය ජලාශවල නොමැති බව මහවැලි අධිකාරිය විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය වෙත ලිපියක් මඟින් දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ.

අපේක්ෂිත පරිදි වර්ෂාපතනය නොලැබීම හේතුවෙන් ප්‍රමාණවත් ජලය නොමැති බවයි මහවැලි අධිකාරිය විසින් ලිපිය හරහා දැනුම් දී තිබෙන්නේ.

Read more

Local News