අද සිට සෑම සිකුරාදා දිනකම ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක්

Share

අද සිට සෑම සිකුරාදා දිනකම ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සීඝ්‍ර වර්ධනයත් සමඟයි.

මේ වන විට ඩෙංගු රෝගීන් 37 209 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

දිවයින පුරා හඳුනාගෙන ඇති ඩෙංගු අධි අවධානම් කලාප සංඛ්‍යාව 61 ක්.

Read more

Local News