ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ අවසන් කූඹල් පෙරහර අද

Share

මහනුවර ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ සිව්වන කුඹල් පෙරහර ඊයේ රාත්‍රියේ වීථි සංචාරය කළා.

පෙරහර මංගල්‍යයේ අවසන් කූඹල් පෙරහර අද රාත්‍රීයේ වීථි සංචාරය කිරීමට නියමිතයි.

Read more

Local News