එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 77 යි

Share

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 77 වන සංවත්සරය අදට යෙදී තිබෙනවා.

ඒ වෙනුවෙන් පක්ෂ මූලස්ථානයේ දී අද (06) පෙරවරුවේ චාම් උත්සවයක් පැවැත්වුණා.

Read more

Local News