සංචාරය කිරීමට සුදුසු ලොව හොඳම දූපත් අතර ශ්‍රී ලංකාවත්(VIDEO)

Share

සංචාරය කිරීමට සුදුසු ලොව හොඳම දූපත් 50 අතරින් එකක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කර තිබෙනවා.

ඒ “බිග් සෙවන් ට්‍රැවල් වෙබ් අඩවිය” යි.

එම ලැයිස්තුවට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත්තේ 13 වන ස්ථානයයි.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News