නව ක්‍රීඩා ඇමති ලෙස හරීන් දිවුරුම් දෙයි

රොෂාන් රණසිංහ ඉවත් කිරීමෙන් පුරප්පාඩු වූ ක්‍රීඩා සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යධුරය සඳහා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු පත්කර තිබෙනවා.

Previous articleරොෂාන් රණසිංහ සියලු අමාත්‍යධුරවලින් ඉවත් කරයි
Next articleවාරිමාර්ග අමාත්‍ය ධුරය සඳහා පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි දිවුරුම් දෙයි