වාරිමාර්ග අමාත්‍ය ධුරය සඳහා පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි දිවුරුම් දෙයි

Share

රොෂාන් රණසිංහ ඉවත් කිරීමෙන් පුරප්පාඩු වූ වාරිමාර්ග අමාත්‍ය ධුරය සඳහා ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

Read more

Local News