බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත අඩු පීඩන කලාපය තවදුරටත්(VIDEO)

Share

බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ හටගෙන් ඇති අඩු පීඩන කලාපය තවදුරටත් වර්ධනය වන බව වාර්තා වනවා.

මේ හේතුවෙන් ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මි.මී 100 ඉක්මවූ තද වැසි අපේක්ෂා කරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News