සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරයි

2022 සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ https://www.doenets.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස විභාග අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකි බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ.

Previous articleවැසි තත්ත්වයේ වර්ධනයක්
Next articleසැකකටයුතු මරණයක්