අගමැතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෝටල් පාසල් උපාධිධාරීන්ගේ වාර්ෂික මහාසභා රැස්වීම

Share

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා හෝටල් පාසල් උපාධිධාරීන්ගේ සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම පසුගියදා පැවැත්විණි.

Read more

Local News